Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestādē Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid_19

Pedagogu PDK novert. kārtība 2019 27PII

Izgl_vērt_kārtība_2019 27Pii

DPIP_rik._Nr.361-r_piel

http://likumi.lv/ta/id/303371-noteikumi-par-valsts-pirmsskolas-izglitibas-vadlinijam-un-pirmsskolas-izglitibas-programmu-paraugiem

http://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-macibu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas-kartiba