Integrētu rotaļnodarbību saraksts 2020./2021.mācību gadam

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība visas dienas garumā:

 • Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļnodarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;
 • Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, eksperimenti, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.

Mācību jomas:

 • Valodas joma – valodas un runas attīstīšana, stāstītmācīšana, orientēšanās apkārtnē, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana;
 • Sociālā un pilsoniskā joma – sociālās zinības un ētika, kultūra, sadzīves iemaņu veidošana, noteikumu ievērošana;
 •  Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma – radošā darbība, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, literatūra, mūzika;
 • Dabaszinātņu joma – iepazīšanās ar dabu, orientēšanās apkārtnē;
 • Matemātikas joma – matemātisko priekšstatu veidošana;
 • Tehnoloģiju joma – mājturība un tehnoloģijas (rokdarbi, konstruēšana, mājturība), iepazīstas ar tehnoloģijām, drošības noteikumiem to lietošanā;
 • Veselības un fiziskās aktivitātes joma – fiziskās aktivitātes, sporta spēles telpās un dabā, drošība, veselība

Caurviju prasmju attīstīšana:

KRITISKĀ DOMĀŠANA UN PROBLĒMU RISINĀŠANA; JAUNRADE UN UZŅĒMĒJSPĒJA; PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS; PILSONISKĀ LĪDZDALĪBA; SADARBĪBA; DIGITĀLĀS PRASMES

Tikumiskā audzināšana:

ATBILDĪBA; DROSME; MĒRENĪBA; LAIPNĪBA; SAVALDĪBA; SOLIDARITĀTE; CENTĪBA; GODĪGUMS;  LĪDZCIETĪBA;  GUDRĪBA; GUDRĪBA; TAISNĪGUMS; TOLERANCE 

 

 

Grupas Nr PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA
1. grupa

(1-2 gadi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.00-9.10 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.00-9.10
2.grupa

(2-3 gadi)

Valodas joma – latviešu valoda

9.10-9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.00-9.15 Valodas joma – latviešu valoda

9.10-9.30

Valodas joma – latviešu valoda

9.00-9.15

3.grupa

(3-4 gadi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.15-9.35 Valodas joma – latviešu valoda 9.10-9.30 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.20-9.0 Valodas joma – latviešu valoda 9.10-9.30
4.grupa

(1-2 gadi)

Valodas joma – latviešu valoda

9.00-9.20

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.00-9.15 Valodas joma – latviešu valoda

9.00-9.20

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.15-9.30
5.grupa

(6-7 gadi)

Valodas joma – latviešu valoda

8.00-8.30 (apakšgrupa)

11.50– 12.20 (apakšgrupa)

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 10.30-11.00

Valodas joma – latviešu valoda 15.00-16.00

Valodas joma – latviešu valoda 10.40-11.40

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-sports (z.) 15.40-16.10

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 11.10-11.40

Valodas joma – latviešu valoda 15.55-16.45

Valodas joma – latviešu valoda

8.00-8.30 (apakšgrupa)

10.50 – 11.20 (apakšgrupa)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-sports (z.) 16.00-16.30

6.grupa ( 5-6 gadi) Valodas joma – latviešu valoda 10.50-11.40

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.50-10.20

Valodas joma – latviešu valoda 16.05 – 16.30 (kopā)

Valodas joma – latviešu valoda 9.40-10.30

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.50-10.20

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-sports (z.) 16.00-15.25

Valodas joma – latviešu valoda

8.50-9.40

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-sports (z.) 10.50-11.15

7.grupa

(5-6 gadi)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-sports (z.) 15.10-15.35 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 10.45-11.10 Veselības un fiziskās aktivitātes joma-sports (z.) 15.-15.35 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 10.15 -10.40

 

8.grupa (3-5 gadi) Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  – mūzika 9.15-9.35 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā  – mūzika 9.15-9.35
9.grupa

(4-5 gadi)

Valodas joma – latv.val.

8.50-9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 10.30-10.50

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 10.15-10.45 Valodas joma – latv.val.

16.10-16.50

Valodas joma – latv.val. 9.50-10.10

(kopā)

10. grupa

(4-5 gadi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 10.00-10.20 Valodas joma – latv.val. 16.35-17.15 Valodas joma – latv.val.

8.50-9.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.45-10.05

Valodas joma – latv.val.

10.15-10.35

11.grupa

(6-7gadi)

Valodas joma – latv.val. 9.40-10.40

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-sports (z.) 11.00-11.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 11.10-11.40

 

Valodas joma – latv.val.

8.00-8.30 (apakšgrupa)

11.50-12.20 (apakšgrupa)

Veselības un fiziskās aktivitātes joma-sports (z.) 15.00-15.30

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 10.30-11.00

Valodas joma – latv.val.15.00-16.00

Valodas joma – latv.val.11.30.-12.30
12.grupa

(2-3 gadi)

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.25-9.40 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā – mūzika 9.25-9.40
 • Izglītības programmu īsteno atbilstoši bērna spējām, interesēm, individuālajai pieredzei un vajadzībām, sekmējot katra bērna individuālos sasniegumus.
 • Katras dienas rotaļnodarbībā paredz aktivitātes bērna rotaļdarbībai atbilstošā vidē konkrētu sasniedzamo rezultātu apguvei.
 • Iekļauj dažādus pasākumus, kas saistīti ar valsts svētkiem, gadskārtu ieražām un tradīcijām, lai sasniegtu obligāta mācību satura apguves plānotos rezultātus.
 • Visā pirmsskolas izglītības posmā sekmē latviešu valodas apguvi integrētā mācību procesā, izmantojot bilingvālo pieeju, ko atbilstoši bērna attīstībai īsteno pedagogu, speciālistu un citu izglītības iestāde darbinieku sadarbībā, kā arī lieto latviešu valodu ikdienas saziņā. Bērniem no piecu gadu vecuma rotaļnodarbībā galvenais saziņas līdzeklis ir latviešu valoda, izņemot mērķtiecīgi organizētas aktivitātes mazākumtautības valodas un etniskās kultūras apguvei.