Vīzija: pirmsskolēns ir zinātkāra, radoša, vispusīgi attīstīta personība, kura ieinteresēta un motivēta mācīties, vērot, pētīt pasauli, apzināt emocijas, kontrolēt un vadīt savu uzvedību.

Misija:
radīt bērniem draudzīgu, veselīgu, drošu, attīstošu, iekļaujošu  vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties,  izmantojot inovācijas,  atbalsta katra bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, gūstot pieredzi par sevi un citiem.

Iestādes vērtības: Profesionāls komandas darbs. Cieņa un atbalsts. Emocionāla labklājība un veselība.

Izglītības iestādes darba prioritātes  2023./2024.māc.gadā:

  • Pāreja uz mācībām valsts valodā
  • Rotaļnodarbību efektivitātes palielināšana.

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.

No 2023./2024.m.g. Daugavpils 27.pirmsskolas izglītības iestādei tika pievienota 22.pirmsskolas izglītības iestāde, kas atrodas pēc adreses Poligona iela 50.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1973.gadā un plānota uz 12 grupām. Pašlaik 27.pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 11 grupas ( struktūrvienība Bauskas iela 104a ) un 3 grupas ( strukturvienība Poligona  iela 50)

Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes 256 bērni.

Par bērniem iestādē rūpējas  70 darbinieki –pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas skolotāju palīgi, vadītājas vietnieces,  mūzikas skolotājas, vispārējās aprūpes māsa, saimniecības daļas vadītāja, pavāri un citi tehniskie darbinieki.

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 0101 11 11, licence Nr. V-5673 ) , Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (izglītības programmas kods 01015511, licence Nr. V-6102), Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem ( izglītības programmas kods 01015611, licence Nr. V-6996) .

Pieredzes bagatina un sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā.

Logopēde Jūlija Ņikitina  palīdz 5-7 gadīgiem audzēkniem pareizi izrunāt skaņas, attīsta fonemātisko uztveri, bagātina, precizē un aktivizē vārdu krājumu, pilnveido pareizas rakstīšanas un lasīšanas iemaņas.