Vīzija: pirmsskolēns ir zinātkāra, radoša, vispusīgi attīstīta personība, kura ieinteresēta un motivēta mācīties, vērot, pētīt pasauli, apzināt emocijas, kontrolēt un vadīt savu uzvedību.

Misija:
radīt bērniem draudzīgu, veselīgu, drošu, attīstošu, iekļaujošu  vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties,  izmantojot inovācijas,  atbalsta katra bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, gūstot pieredzi par sevi un citiem.

 

Iestādes vērtības: Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – Profesionāls komandas darbs. Cieņa un atbalsts. Emocionāla labklājība un veselība.

Izglītības iestādes darba prioritātes  2022./2023.māc.gadā:

-Pozitīvas un emocionāli drošas mācīšanās vides veicināšana

-Rotaļnodarbību efektivitātes palielināšana.

 

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Bauskas ielā 104a, Daugavpilī.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1973.gadā un plānota uz 12 grupām.

Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes 256 bērni.

Par bērniem iestādē rūpējas 59 darbinieki –pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas skolotāju palīgi, vadītājas vietniece, mūzikas skolotājas, medmāsa, saimniecības daļas vadītāja, pavāri un citi tehniskie darbinieki.

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 0101 11 11, licence Nr. V-5673 no 16.10.2012.g.) un Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (izglītības programmas kods 0101 11 21, licence Nr. V-5653 no 12.10.2012.g.)

Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā.

Logopēde Jūlija Ņikitina  palīdz 5-7 gadīgiem audzēkniem pareizi izrunāt skaņas, attīsta fonemātisko uztveri, bagātina, precizē un aktivizē vārdu krājumu, pilnveido pareizas rakstīšanas un lasīšanas iemaņas.