Vīzija: mūsdienīga, inovatīva, sabiedrībai atvērta  pirmsskolas izglītības iestāde, kur radošā un veselību veicinošā vide sekmē bērnu personības veidošanu

Misija: atbalstīt katra bērna iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, veidot radošu, drošu, veselīgu,  pozitīvu rotaļu un mācību vidi ikviena bērna daudzpusīgai attīstībai.

Iestādes pamatmērķis: nodrošināt daudzpusīgu izglītojamā personības veidošanos un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei

Iestādes galvenie uzdevumi:

  • Nodrošinat izglītojamā drošību un veselību
  • Atbalstīt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo pasauli, tās noteikumiem un parādībām
  • Veidot bērna „Es” apziņu, kuras pamatā ir bērna rīcības, darbības, jūtu, velmju, attieksmju, pamatvērtību un interešu apzināšanās, spēju izpausties aktīvā darbībā
  • Veicināt izglītojamo kompetenču attīstību
  • Sadarboties ar audzēkņu vecākiem (aizbildniem) izglītojama vajadzību nodrošināšanai
  • Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko kompetenču paaugstināšanā
  • Popularizēt PII darbu ar bērniem sabiedrībā

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Bauskas ielā 104a, Daugavpilī. Tā ir zaļa, skaista daļa Jaunbūves rajonā netālu no Gubiščes ezera.

Pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1973.gadā un plānota uz 12 grupām.

Pirmsskolas izglītības iestādē rotaļājas, iegūst zināšanas, pilnveido valodu un dažādas prasmes 257 bērni.

Par bērniem iestādē rūpējas 59 darbinieki –pirmsskolas izglītības skolotāji, pirmsskolas skolotāju palīgi, vadītājas vietniece, mūzikas skolotājas, medmāsa, saimniecības daļas vadītāja, pavāri un citi tehniskie darbinieki.

Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Pirmsskolas izglītības programmu (izglītības programmas kods 0101 11 11, licence Nr. V-5673 no 16.10.2012.g.) un Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programmu (izglītības programmas kods 0101 11 21, licence Nr. V-5653 no 12.10.2012.g.)

Pieredzes bagāti pedagogi sekmē izglītojamo pašapziņas veidošanos, attīsta fiziskās, intelektuālās un radošās prasmes, rūpējas par viņu veselību, kā arī sagatavo turpmākajām mācībām skolā.

Logopēde Jūlija Ņikitina  palīdz 6-7 gadīgiem audzēkniem pareizi izrunāt skaņas, attīsta fonemātisko uztveri, bagātina, precizē un aktivizē vārdu krājumu, pilnveido pareizas rakstīšanas un lasīšanas iemaņas.