Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde no 1.09.2018.  līdz 31.08.2021.g. īsteno Erasmus+ programmas pamatdarbības  KA2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”  projektu “Inovatīvā mācību satura izstrādāšana pirmsskolas izglītības iestādes  brīvdabas teritorijā”   /“Developing Innovative learning contexts in preschools’ outdoor spaces” /.

Līgums Nr. 2018-1- SE01-KA201-039147

Projekta mērķis ir paaugstināt pirmsskolas izglītības kvalitāti attīstot  un uzlabojot zināšanas par brīvdabas teritorijas dizainu un vides stimulēšanas plānošanu.

Projekts ir strikti vērsts uz intelektuālā ieguldījuma attīstību, kas varētu ienest inovācijas un būt vērtīgs ne tikai priekš partneriem un vietējās pirmsskolas izglītības sistēmas, bet arī visai Eiropai kopumā.

Projekta uzdevumi :  

Uzlabot bērnu mācīšanās kvalitāti caur inovatīvām mācībām brīvdabā;

Uzlabot pirmsskolas izglītības skolotāju iemaņas un prasmes par aktivitātēm brīvdabā iestādes teritorijā;

Izstrādāt inovatīvās mācību teritorijas modeļus pamatojoties uz dažādu jomu ekspertu atsauksmēm;

Aprobēt jaunu brīvdabas mācību teritorijas modeli.

Plānotais rezultāts –   tāda  brīvdabas teritorijas vide, kas stimulē bērnu attīstību, zinātkāri un  vēlmi mācīties. Projektu finansē koordinātors –  Zviedrijas Valsts aģentūra. Projekta partneri no Zviedrijas, Itālijas un Kipras.

Projekta izmaksas – 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-projekta kopējais finansējums – 34172.00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit divi eiro 00 centi);

-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 20% apmērā 2019.gadā,  kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2021.gadā.

Projekta mērķa grupa ir Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes  pedagogi,  administrācijas pārstāvji, kolēģi un izglītojamie- netieši, aprobējot jaunas darba formas, mācību materiālus.

Projekta aktivitātes ir pirmsskolas pedagogu apmācības, jauno mācību materiālu un metodoloģijas izstrādāšana, jauno brīvdabas mācību teritorijas modeļu aprobācija.  Uzstāšanās pieredze apmaiņas semināros, konferencēs un informēšana par projekta gaitu masu informācijas līdzekļos, sadarbība ar Daugavpils pašvaldības iestādēm.

      No 2018.gada  25.septembra  līdz 2018.gada 28.septembrim Motalā (Zviedrijā)  notika  starptautiskajā projekta vadības grupas sanāksme, kurā piedalījās iestādes vadītāja Nataļja Isate un vadītāja vietnieks Jūlija Sivačova. Programmas ietvaros   notika iepazīstināšana ar partneriem, prezentācijas, darba plāna 2018.-2019.gadam apspriešana un apstiprināšana. Tika izskatīti projekta finansējuma jautājumi, monitorings, notika projekta administrēšanas semināru un apmācības semināru plānošana. Projekta partneri apmeklēja Motalas pirmsskolas izglītības iestādi „Pasaka”.

Erasmus Lidzfinanse logo

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības

iestādes vadītāja Nataļja Isate

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.