Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde no 1.10.2020.  līdz 30.09.2022.g.

īsteno Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības  skolu apmaiņas partnerības projektu “Pirmsskolas izglītības kvalitāte”  /“Quality in Early Childhood Education” /.

Līgums Nr. 2020-1-SE01-KA229-078000_2

Projekta mērķis ir paaugstināt pirmsskolas digitalizācijas līmeni gan darbiniekiem, gan izglītojamajiem.

Projekta uzdevumi :

Radoši risināt problēmas un īstenot idejas, izmantojot digitālās tehnoloģijas;

Veidot izpratni, kā digitalizācija ietekmē sabiedrību un cilvēku;

Prot izmantot digitālos rīkus  un saziņas līdzekļus;

Attīstīt kritisku pieeju un atbildību digitālo tehnoloģiju izmantošanā.

 

Plānotais rezultāts –   Digitālā rokasgrāmata, kas sastāv no 5 daļām, kas būs noderīgs instruments visiem skolotājiem praksē.

 

Projekta izmaksas – 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-projekta kopējais finansējums – 13 245.00 EUR (trīspadsmit  tūkstoši divi simti četrdesmit pieci euro, 00 centi);

-pirmais avansa maksājums – 10 596,00 EUR (desmit tūkstoši pieci simti daviņdesmit seši euro, 00 centi);

-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 20% apmērā 2021.gadā,  kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2022.gadā – 2 649,00 EUR (divi tūkstoši seši simti četrdesmit deviņi euro, 00 centi).

 

Projekta mērķa grupa ir Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes  pedagogi,  administrācijas pārstāvji, kolēģi un izglītojamie, aprobējot jaunas darba formas, mācību materiālus.

 

Projekta aktivitātes Projekta partneri sadarbojas, sazinās eTwinning platformā. Ieplānoti mācību braucieni pedagogiem. Katrā apmācības laikā īpašs digitalizācijas aspekts tiks attīstīts un padziļināts pirmsskolas izglītības iestādē.

2020.gada  27.-28. oktobrī notika apmācības seminārs eTwinning platformā (attālināti). „Kas ir digitālā kompetence praksē, pamatojoties uz Zviedrijas skolu likumu un pirmsskolas izglītības programmu 2018”. Praktiskā daļā tika aprobēti jaunie digitālie rīki, kurus saņēma visi projekta partneri no projekta organizātoriem.

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības

iestādes vadītāja Nataļja Isate