Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestāde no 1.09.2022.  līdz 01.09.2024.g. īsteno Erasmus+ programmas KA2 pamatdarbības  skolu apmaiņas partnerības projektu “Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide āra izglītībā” /”Improving  preschool teachers’ skills in outdoor education”/ Līgums Nr. 2022-1-SE01-KA210-SCH-000084459 Projektu finansē koordinātors –  Zviedrijas Valsts aģentūra. Projekta partneri no Zviedrijas un  Itālijas.

Projekta mērķis ir uzlabot skolotāju zināšanas par aktivitātēm brīvā dabā un mazākā mērogā veicināt arī globālo mērķu sasniegšanu: Kvalitatīva izglītība; Veselība un labklājība; Atbildīgs resursu patēriņš un ražošana.

Projekta uzdevumi :

  1. Pilnveidot skolotāju prasmes drošas āra vides veidošanā un organizēšanā pirmsskolas izglītības iestādēs, apmainoties ar labās prakses piemēriem.
  2. Attīstīt savstarpējo sapratni un zināšanas par skolotāja darbu āra mācīšanās un āra izglītības jomā.

Sasniedzamais rezultāts:

– Uzlabotas pedagoģisko koordinatoru, skolotāju  prasmes veidot drošu āra vidi pirmsskolas izglītības iestādēs;

– Izveidota tāda āra vide, kur bērni var izzināt savas maņas;

– Izveidota tāda āra vide un pieredze, kas spēj sniegt bērniem nepieciešamās zināšanas, lai dzīvotu gan veselīgi, gan ilgtspējīgi;

– Apmaiņa ar labās prakses piemēriem partneru starpā par to, kā mācīt bērniem rūpēties par vidi;

– Skolotāju apmaiņa ar labās prakses piemēriem, lai veicinātu bērnu izpratni un zinātkāri par apkārtējo vidi.

Projekta izmaksas – 100% ES Mūžizglītības Erasmus+ programmas atbalsts:

-projekta kopējais finansējums – 13 020.00 EUR (trīspadsmit  tūkstoši divdesmit eiro, 00 centi);

-pirmais avansa maksājums 2022.gadā – 10 416,00 EUR (desmit tūkstoši četri simti  sešpadsmit  eiro, 00 centi);

-Daugavpils pilsētas domes priekšfinansējums 20% apmērā,  kas tiks atgriezts pēc projekta noslēguma un gala atskaites iesniegšanas 2024.gadā – 2 604,00 EUR (divi tūkstoši seši simti četri eiro, 00 centi).

Projekta mērķa grupa ir Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes

vadības komanda,  iestādes pedagogi,  kolēģi un izglītojamie, aprobējot jaunas darba formas, mācību materiālus.

 

Šāds projekts ne tikai kalpo kā nozīmīgs iedvesmas avots, bet var arī sniegt jaunu skatījumu uz mācību līdzekļiem, kā arī mācību iespējām gan darbiniekiem, gan bērniem. Turklāt ar projekta palīdzību partneri vēlas arī pilnveidot savas prasmes, lai uzlabotu  izglītības kvalitāti un piedāvātu bērniem vislabākās iespējas mācīties un apzināties āra vidi, kā to izpētīt, kā likt lietā savas maņas un attīstīt mācīšanās prasmes, kā arī to, kā cienīt un rūpēties par vidi. Cieņpilna attieksme pret vidi ir galvenais priekšnosacījums, lai ne tikai kļūtu par labākiem skolotājiem vai skolēniem, bet arī par labākiem pilsoņiem.

 

Projekta aktivitātes:  Piedalīšanās semināros un apmācībās, kā arī dažādu pirmsskolas iestāžu apmeklēšana dažādās valstīs ir galvenie elementi  mērķa sasniegšanai.

Projekta uzsākšanas pasākuma Itālijā mērķis ir ievirzīt projekta partnerus un noteikt projekta soļus;

Pirmās apmācības Itālijā koncentrējas uz āra telpas veidošanu;

Otro apmācību Zviedrijā tēma ir izglītības stratēģijas ilgtspējīgas un videi draudzīgas attieksmes veidošanā;

Trešās apmācības Latvijā tēma ir āra izglītība un iekļaušana;

Seminārs Zviedrijā par āra vidi kā vietu, kas veicina bērnu un jauniešu labklājību;

Labākās prakses testēšana un noslēguma publikācija.

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības

iestādes vadītāja Nataļja Isate