Liels gods paziņot kolēģiem, audzēkņiem un viņu vecākiem, ka ir zināmi Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes konkursa“Pedagoģiskās meistarības balva-2018” rezultāti. No sirds apsveicam konkursa “Pedagoģiskās meistarības balva-2018” uzvarētāju pirmsskolas izglītības skolotāju Tatjanu Saveļjevu. (konkursa nominācijā „Pedagogu labā prakse caurviju kompetenču attīstīšanā”).  Pirmsskolas skolotāja Tatjana Saveļjeva 2017./2018. mācību gadā plānoja un vadīja rotaļnodarbības 6-7 g. vecuma bērniem,  izmantojot efektīvas  mācīšanās formas un  resursus,  īstenoja kompetenču pieeju un ļoti aktīvi dalījās pieredzē ar kolēģiem. Dabaszinības rotaļnodarbībās  pedagogs demonstrēja ka jāļaut  bērnam pašam eksperimentēt, pētīt un secināt, ka uz  kompetenču balstīta apmācība māca bērnus domāt. Matemātikas rotaļnodarbībās pedagogs  parādīja kā attīstīt izziņas darbības kompetences, iemācīt saprast digitālo tehnoloģiju lomu. Fiziskas izglītības un veselības rotaļnodarbībās  skolotāja pievērsa lielu uzmanību sadarbības un līdzdalības veicināšanai, pašizziņas un pašvaldības prasmēm. Tatjana  dalījās pieredzē ar kolēģiem  kā iesaistīt audzēkņu vecākus caurviju kompetenču attīstīšanā „Karjeras nedeļas” ietvaros  (2017.g. e-žurnālā „Pirmsskolā”  ar publikāciju  „Profesiju kalejdoskops”). Tatjana Saveļjeva aktīvs APU komandas dalībnieks.  17.04.2018.  metodiskās konferences  „Pozitīvas pārmaiņas turpinās” praktiskājā daļā – pieredzes apmaiņas pasākumā „Rotaļnodarbība, kā viens no APU apguves veidiem” Tatjana Saveļjeva dalījas pieredzē ar pilsētas sākumskolas un pirmsskolas skolotājiem. Viņa vadīja rotaļnodarbību „Labestības spēks”. Rotaļnodarbībā tika mācīta emociju pašregulācija, pozitīvas komunikācijas prasmes, problēmsituāciju risināšana. Tatjanas audzēkņi daudz runāja un lasīja par labestību, labdarību, draudzību, cieņu, atbildību un izpalīdzību, piedalījās kopīgās rotaļās, nostiprināja uzvedības noteikumus spēlē „BINGO”  un pāros sadarbībā ar ciemiņiem izdarīja labu darbu – roku trenažierus lieliem draugiem no Latvijas multiplās sklerozes asociācijas. Pateicamies Tatjanai Saveļjevai par ieguldīto darbu un Daugavpils pilsētas 27. pirmsskolas iestādes „Mana Mārīte”  pedagoģiskās darbības   popularizēšanu!

Sveicam arī pārējos konkursa laureātus:

pirmsskolas izglītības skolotāju Benitu Strodi

(konkursa nominācijā „Latvijas valsts simtgades tēmas aktualizēšana izglītības procesā”),

 pirmsskolas izglītības skolotāju Innu Rosolaju (konkursa nominācijā „Pedagogu labā  prakse caurviju kompetenču attīstīšanā”),

pirmsskolas izglītības skolotāju Nataļju Kohani  (konkursa nominācijā „Pedagogu savstarpējā sadarbība un komandas darbs izglītības iestādes vīzijas sasniegšanā” ),

pirmsskolas izglītības skolotāju Jeļenu Gerasinu (konkursa nominācijā „Izglītības iestādes un vietējās sabiedrības savstarpējās sapratnes un sadarbības veicināšana”).

Novēlam mūsu skolotājām  un viņu audzēkņiem turpmākos panākumus!