No š.g 7.novembra līdz 10.novembrim Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 pamatdarbības  skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2022-1-SE01-KA210-SCH-000084459  “Pirmsskolas skolotāju kompetenču pilnveide āra izglītībā” /”Improving  preschool teachers’ skills in outdoor education”/ ietvaros trīs Daugavpils pilsētas 27.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi Jūlija Sivačova, Nataļja Isate un Jūlija Ņikitina piedalījās tikšanās ar projekta koordinatoriem,  pirmsskolas izglītības pedagogiem un speciālistiem no Zviedrijas un Itālijas.    Pirmajā tikšanās dienā Karpī (Itālijā) projekta dalībnieki paziņoja par pirmsskolas izglītības vadlīnijām  un sistēmu katrā valstī un  prezentēja savas pirmsskolas izglītības iestādes .

Itālijā bērni no 6 mēnešu līdz  3 gadu vecumam apmeklē bērnu un ģimeņu  centrus, no 3 līdz 6 gadiem – pirmsskolas posms, mācības skolā tiek uzsāktas 6 gadu vecumā.

Tika apmeklēta pirmsskolas izglītības iestāde “Pegaso”, izvērtēta mācību vide  iestādes brīvdabas teritorijā.  Bija iespēja arī aplūkot kā iekārtotas telpas, kā bērni darbojas. Visas aktivitātes notiek radošā veidā pēc principa “mācos darot”. Ļoti liels uzsvars pirmsskolas iestādē tika likts uz sociāli emocionālo mācīšanos, izglītojamo emocijām, sajūtām un labbūtību.

Pirmsskolas iestādi “Pegaso” apmeklē 46 bērni, no tiem vairāk nekā 20 no citām valstīm. Uz 5 bērniem ir viens pedagogs. Pirmsskolas izglītības skolotāju vidū ir virieši, kuri ir īsti profesionāli.  Vislabākā sadarbība notiek ar audzēkņu vecvecākiem, jo tie var padarīt ikdienas par prieka pilnām – organizēt pirmsskolniekiem vīnogu novākšanu,  vizināšanos ar traktortehniku,  labirintu celšanu iestādes teritorijā. ….

Itāļu partneri lielu nozīmi veltīja savas zemes izglītības un kultūras prezentācijai, ļaujot projekta dalībniekiem apskatīt bērnu un ģimeņu centru “Skubidu” un bērnu bibliotēku Karpī.

Tikšanās laikā tika apspriestas turpmāk veicamās aktivitātes, kuras nepieciešamas, lai sasniegtu projekta mērķus. Viena no idejām  ir  radīt bērniem izaicinājumu, lai , savstarpēji sadarbojoties, komunicējot tiešsaistē  meklētu  radošus risinājumus āra vides pilnveidei.  Starpkultūru dialogā mūsu pedagogi popularizēja Latvijas pirmsskolas izglītību, pirmsskolas iestādes pieredzi āra izglītībā   un veidoja pozitīvas sadarbības attiecības. Projekta koordinatori no Zviedrijas uzdāvinā ja partneriem projekta simbolu – mīksto rotaļlietu – alni, kurš palīdz bērniem uzturēt saikni starp partnervalstīm. Četru dienu tikšanās ar projekta partneriem deva interesantas idejas pedagoģiskajam darbam, kā arī projekta turpmāko uzdevumu īstenošanai.